Các kiến thức cơ bản đến phức tạp của phương pháp thực dưỡng. Tính khoa học và những ý kiến khách quan từ nhiều người đã thực hành phương pháp thực dưỡng dưỡng sinh.