Các bào thuốc, kiến thức về thực dưỡng được áp dụng vào việc chữa các loại bệnh.